!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

Informació Legal

Aquest avís i informació legal regula la utilització del servei de la pàgina Web d’Internet http://www.sccpre.cat que SCCPRE posa a la disposició dels usuaris d’Internet.

Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estèticacon domicili social en Carrer Major de Ca Caralleu 1-7 08017 Barcelona; amb CIF nombre G-61421418 està inscrita en el Registre Mercantil de BARCELONA.

La utilització de la pàgina Web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per SCCPRE al mateix moment en què l’usuari accedeix a la pàgina. La utilització d’alguns serveis oferts als usuaris mitjançant la pàgina Web pot trobar-se sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons el cas, substituyen i/o modifiquen aquest Avís Legal. Per tant, amb anterioritat a la utilització del servei, l’usuari també ha de llegir atentament les corresponents condicions particulars.

Els continguts de tot tipus inclosos en aquestes pàgines web, es troben accessibles al públic amb el propòsit de proporcionar informació i els productes i serveis comercialitzats per ella, a les persones interessades en els mateixos, així com facilitar, si escau, l’accés a altres informacions, productes i serveis de terceres persones i entitats diferents a la prestadora del servei que puguin resultar d’interès als qui accedeixin a ells. Aquests continguts són facilitats de bona fe, amb informació procedent total o parcialment de fonts externes a la pròpia societat; en raó d’aquesta circumstància i de la gran quantitat d’informació accessible, algun de les dades o textos disponibles podrien no ser completament exactes o actualitzats, per la qual cosa la SCCPRE respondrà única i exclusivament dels continguts directament originats per ella i identificats amb el seu copyright.

L’accés a les pàgines web de la SCCPRE no implica cap tipus de garantia, que expressament es rehúsa per la SCCPRE, respecte a la idoneïtat dels continguts inclosos en les mateixes per a finalitats particulars de qui accedeixi a elles. En conseqüència, tant l’accés a aquestes pàgines web, com l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en les mateixes, s’efectua sota l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi, i la SCCPRE no respondrà en cap cas i en cap mesura, ni per danys directes ni indirectes, ni per dany emergent ni per lucre cessant, pels eventuals perjudicis derivats de l’ús de la informació i continguts accessibles en aquestes pàgines web o de l’accés a altres pàgines web o continguts de tercers a través de les connexions, vincles i “links” existents. Així mateix, la SCCPRE no serà en cap cas responsable, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, per productes o serveis prestats o oferts per altres persones o entitats, o per continguts, informacions, comunicacions, opinions o manifestacions de qualsevol tipus originats o abocaments per tercers i que resultin accessibles a través de les pàgines web de la SCCPRE.

Tots els continguts accessibles a les pàgines web de la SCCPRE estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia SCCPRE o d’altres tercers titulars dels mateixos. En cap cas l’accés a aquestes pàgines web implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial de dites dretes, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització, específicament atorgada a aquest efecte per part de la SCCPRE o del tercer titular dels drets afectats, a resguard del dret de visualitzar i obtenir una còpia privada de seguretat de tals continguts, sempre que aquest dret s’exerciti segons els principis de la bona fe i que en tot cas es mantingui inalterado en l’eventual còpia privada de seguretat el “copyright” i altres dades identificatives dels drets de la SCCPRE o tercers titulars dels mateixos sobre tals continguts, així com que es realitzi sense finalitats comercials i exclusivament per a informació personal de l’usuari.

La SCCPRE es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat de les seves pàgines web en raó de l’eventual necessitat d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora de les mateixes. Així mateix la SCCPRE es reserva en tot caso el dret unilateral de modificar les condicions d’accés a les mateixes, així com els continguts en elles inclosos. L’accés a les Pàgines Web de la SCCPRE està condicionat al fet que a tot moment es realitzi un ús lícit i honrat de les mateixes, sota els principis de la bona fe i amb respecte en tot cas a la legalitat vigent i als drets de la pròpia SCCPRE i de tercers, i específicament a la no realització de cap actuació (inclosa la introducció o difusió de “virus informàtics”) que provoqui danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes de qualsevol classe, accessibles a través d’aquestes pàgines web, així com a no intervenir o alterar de cap manera correu-vos electrònics d’altres usuaris sense autorització dels mateixos, i, de manera general, a no realitzar cap actuació en perjudici de la pròpia SCCPRE o de tercers.

Es guardarà el codi de Conducta per a llocs web de Salut i Medicina de la Health On the Net Foundation.

La prestació del servei de la pàgina Web i dels altres serveis té, en principi, una durada indefinida. SCCPRE, no obstant això, està autoritzada a donar per finalitzada o suspendre la prestació del servei de la pàgina Web i/o de qualsevol dels serveis a qualsevol moment, sense perjudici del que s’hagi disposat sobre aquest tema en les corresponents condicions particulars. Si és raonablement possible, SCCPRE, avisarà prèviament de la finalització o suspensió de la prestació del servei de pàgina Web i dels altres serveis.

Les possibles preguntes referent a aquesta declaració han de dirigir-se al coordinador del site Web de SCCPRE ( This email address is being protected from spambots. info@sccpre.org) per al seu aclariment o bé a:

SCCPRE

Carrer Major de Ca Caralleu 1-7  08017 Barcelona; amb CIF nombre G-61421418

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica Els drets de Propietat Intel·lectual i d´explotació i reproducció d´aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (hiperlinks) que s´estableixin des d´ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica, són propietat exclusiva d´aquesta, tret que s´especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web són marques degudament enregistrades per la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica, per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d´aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l´Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica  l´ús que l´usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d´aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d´aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica