!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

Estatuts de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica

Denominació

Article 1r.

 1. L’associació es denomina “SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA PLÀSTICA, REPARADORA I ESTÈTICA”
 2. Aquesta entitat que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la llei 4/2008 de 24 d’abril, del llibre tercer del codi civil de Catalunya, relativa a les persones jurídiques; la llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació dels seus estatuts.
 3. La SOCIETAT és una branca especialitzada, per raó de la disciplina científica en la qual desenvolupa la seva activitat,  de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears.
 4. La durada de la societat serà indefinida.

Objectius

Article 2n.

La SOCIETAT que no té finalitat lucrativa,  té com a objectius:

 1. Agrupar tots els especialistes amb l’especialitat de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica i els MIR’s de l’especialitat que ho sol•licitin i que hi siguin admesos.
 2.  Contribuir al millorament científic dels seus associats.
 3.  Promoure el desenvolupament de la seva especialitat.
 4.  Assessorar els organismes públics i societats privades en matèria de la seva especialitat.
 5.  Establir els mitjans per a l’ampliació d’estudis de l’especialitat.
 6. Col•laborar amb les universitats en un desenvolupament científic i tècnic.
 7.  Fomentar la col•laboració amb altres societats estatals i internacionals.

Per portar a terme aquests objectius,  la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica assumirà la representació i l’adhesió en conjunt dels seus membres a les societats germanes d’àmbit funcional estatal i internacional.

Article 3r.

1.-  Poden ser admeses a la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica,  Reparadora i Estètica les persones que reuneixin els requisits previstos en l’article 31 d’aquests Estatuts.

2.-  La comprovació dels requisits i circumstàncies requerits la farà la Junta Directiva de l’associació.

Domicili

Article 4t.

La Societat Catalana de Cirurgia Plàstica,  Reparadora i Estètica té el domicili a Barcelona,  a la seu de la Fundació Acadèmica de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears: C/Major de la Caralleu 1-7 08017 Barcelona.

Àmbit territorial

Article 5è.

La Societat complirà els seus fins primordialment a Catalunya,  i àmbits territorials de parla catalana.

La Societat podrà tenir Seccions Territorials a més Filials de l’ACMCB.

Òrgans directius i forma d’administració

Article 6è.

La Societat es regirà pels següents òrgans:

1.  L’Assemblea General

2.  La Junta Directiva.

Article 7è.

L’Assemblea,  òrgan suprem de la societat,  estarà constituïda per la totalitat dels socis.  Podran ser ordinàries i extraordinàries.

Article 8è.

L’Assemblea General ordinària es reunirà una vegada l’any a fi i efecte d’aprovar el pressupost anual i la liquidació dels comptes anuals,  i també per adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de l’aportació per al sosteniment de les despeses de la Societat,  i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.  També tractarà la memòria de les activitats desenvolupades,  els projectes futurs,  la renovació parcial reglamentària de la Junta Directiva,  les propostes dels membres de l’Assemblea,  i els precs dels associats que hi assisteixin.

Article 9è.

 1. L’Assemblea General és l’òrgan expressiu de la voluntat dels seus membres. Serà convocada per la Junta Directiva amb quinze dies d’anticipació,  mitjançant correu electrònic, on es farà constar l’ordre del dia,  el lloc,  la data i l’hora de la reunió en primera i segona convocatòria.
 2. Un nombre no inferior al 5% dels socis pot sol•licitar a la Junta Directiva la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes a tractar i, si ja s’ha convocat l’Assemblea,  sempre que ho facin dins el primer terç del període compres entre la recepció de la convocatòria i la data de reunió d’aquella.  La sol•licitud també pot fer-se directament a l’Assemblea,  que decideix el que considera convenient,  però únicament pot adoptar acords respecte a punts no inclosos en l’ordre del dia, que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.
 3. L’Assemblea quedarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria:  quan hi siguin presents la meitat més un dels socis;  i en segona convocatòria,  com a mínim mitja hora més tard,  sigui quin sigui el nombre de presents.
 1. El President i el Secretari de la Junta Directiva actuaran, si hi són presents, amb els mateixos càrrecs a l’Assemblea General.  En llur absència seran substituïts per un Vicepresident,  Vicesecretari o algun altre membre de la Junta Directiva,  per aquest ordre i,  en darrer terme,  seran escollits per votació entre els assistents a l’Assemblea General.
 2. En primer lloc, en tota Assemblea es procedirà a la lectura aprovació,  si s’escau,  de l’acta de l’última Assemblea.  Els acords es prendran per majoria simple dels membres que hi assisteixin.
 3. L’Assemblea General és l’òrgan competent per elegir els membres que compondran la Junta Directiva, i podrà destituir-los en qualsevol moment,  sempre que aquest assumpte es trobi inclòs en l’ordre del dia.

En qualsevol cas,  l’elecció de la Junta-Directiva,  si es presenten diverses candidatures,  es fa per acord de la majoria relativa de vots.

Article 10è.

Les actes de les sessions de les Assemblees Generals han d’incloure la data de la reunió,  la llista de les persones assistents,  els assumptes tractats,  els acords adoptats,  i recolliran fidelment les diverses opinions expressades pels socis i,  a petició d’algun d’ells,  podrà fer-se constar textualment una proposició o observació.  L’acta serà signada pel Secretari,  amb el vistiplau del President.

Article 11è.

L’Assemblea General Extraordinària es farà quan així ho decideixi la Junta Directiva,  o bé quan ho sol•liciti per escrit un nombre d’associats no inferior al 10%  del total,  amb inclusió de l’ordre del dia.  En aquest cas,  l’assemblea tindrà lloc dintre d’un termini no superior als trenta dies a comptar des de la sol•licitud.  Per adoptar acords sobre la separació dels membres,  la modificació dels estatuts,  la dissolució de l’associació o societat,  la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una ja existent,  cal un nombre de vots equivalents a les dues terceres parts dels assistents.

Article 12é.

La Junta Directiva estarà constituïda per

1)  Un President

2)  Un Vicepresident

3)  Un Secretari

4)  Un Tresorer

5)  Tres Vocals que la junta proposarà les seves competències. Es suggereix que s’anomenin: De Residents, d’Estètica, de Cirurgia Reparadora.

6)  Poden crear-se altres càrrecs dins de la Junta Directiva a proposta de la Societat i amb l’aprovació de la Junta de Govern de l’Acadèmia.

Article 13è.

 1. Els punts, 1,2,3 i 4 dels membres de la Junta Directiva seran elegits,  d’entre els socis numeraris amb almenys 12 mesos d’antiguitat a la societat,  per majoria simple de vots dels socis concurrents a l’Assemblea General Ordinària.  Podran ser vocals de la Junta Directiva els MIR’s de 4t o 5è any de l’especialitat de Cirurgia Plàstica,  Reparadora i Estètica.
 1. La votació, que serà secreta,  es farà separadament per cada càrrec,  o per candidatures,  segons es demani en la convocatòria Aquesta convocatòria caldrà que determini el període de presentació de càrrecs o candidatures,  passat el qual,  si no hi ha cap presentació,  la Junta Directiva en farà una proposta que serà elegida per majoria simple.  La convocatòria especificarà si s’accepta el vot delegat i el vot per correus.  3.  Els càrrecs de la Junta Directiva són gratuïts.

Article 14è. Els càrrecs tindran una durada de dos anys amb només una possibilitat de reelecció consecutiva per al mateix càrrec.

Article 15è.

La Junta Directiva es reunirà cada vegada que la convoqui el seu President,  qui haurà de fer-ho almenys un cop al trimestre per celebrar sessió ordinària i tantes altres vegades com ho consideri ell necessari,  o li ho demanin com a mínim tres membres de la Junta Directiva.

Article 16è. Correspon a la Junta Directiva la programació i la direcció de les activitats de la societat,  la gestió administrativa de l’associació i sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General el pressupost anual d’ingressos i despeses,  així com l’estat de comptes de l’any anterior.

Article 17è.

La Junta Directiva té facultat per atorgar tota classe d’actes i contractes que siguin d’administració o de disposició,  tret dels d’adquisició,  gravamen i disposició de béns immobles pels quals necessitarà autorització de l’Assemblea de socis.

Article 18è. El President de la Junta Directiva tindrà la representació legal de l’Associació,  actuarà en el seu nom i executarà els acords adoptats per l’Assemblea o per la Junta mateixa.  Ordenarà la convocatòria de la Junta Directiva i de l’Assemblea General.

Article 19è. El Vicepresident substituirà el President en totes les funcions que aquest li encomani en cas d’absència,  malaltia o dimissió.

Article 20è.

El Secretari redactarà i signarà,  juntament amb el President,  les actes de les sessions dels òrgans de La Societat,  tindrà cura del corresponent Llibre d’Actes,  així com del registre de socis.  Convocarà,  per ordre del President,  les reunions de Junta i les Assemblees ordinària i extraordinària.  Tindrà custòdia dels llibres,  segells i documents de la Societat.

Article 21è.

 1. El Tresorer rebrà i custodiarà els fons pertanyents a la Societat, acomplirà les ordres de pagament que escrit.
 2. Formalitzarà els Pressupostos anuals d’ingressos i despeses, així com l’estat de comptes de l’any anterior que presentarà a la Junta Directiva,  perquè aquesta els sotmeti a l’aprovació de l’Assemblea General.

Article 22è.

Els vocals col•laboraran en les tasques que els encarregui el President.

Article 23è.

 1. La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda quan concorrin, presents o representats,  la majoria dels seus membres.  Prendrà els acords per majoria simple de concurrents.  En cas d’empat serà decisori el vot del President.
 2. La representació de la Junta Directiva es podrà atorgar tan sols a altres membres de la pròpia Junta.

Article 24è

 1. La Junta Directiva, per acord d’una majoria no inferior als dos terços del nombre dels seus membres,  podrà delegar amb caràcter permanent part de les seves funcions en algun o alguns dels seus membres.  En tot cas,  no serà delegable retre comptes a l’Assemblea,  presentar-li propostes de qualsevol mena,  ni convocar aquest òrgan de la Societat.

Article 25è.

 1. La Societat podrà crear les seccions especialitzades que cregui necessari. Prèviament haurà de comunicar-ho a la Junta de Govern de l’ACMCB,  perquè en doni el seu vistiplau. Les seccions especialitzades seran coordinades per un membre de la Junta Directiva de la Societat i actuaran a l’empar de la Societat.
 2. La Societat podrà crear Seccions Territorials en el si de les Filials de l’ACMCB.

Article 26è.

El President i el Secretari de la Societat formen part,  com a membres nats,  de la Junta Consultiva de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears,  la qual es reunirà d’acord amb l’article 12e dels seus Estatuts.

Article 27è.

La Secretaria de l’ACMCB i la Fundació Privada de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears,  podran donar suport a la gestió econòmica i comptable de la Societat,  previ acord al respecte de la Junta Directiva.

Article 28è

Les activitats científiques de la Societat,  seran comunicades a la Junta de Govern de l’ACMCB,  a fi que aquesta en tingui coneixement i en doni la deguda difusió.  Les Seccions Territorials de les Filials comunicaran les seves activitats a la Junta Directiva de la Societat,  perquè en tenir-ne coneixement les inclogui com a pròpies i en faci l’adequada difusió.  La secretaria de la Societat,  donarà a conèixer regularment a la Secretaria General de l’Acadèmia el moviment d’altes i baixes de socis per a la tramesa de publicacions la correspondència general.  Al final de cada any acadèmic elaborarà una memòria de les activitats realitzades durant el curs,  que enviarà al Secretari General perquè sigui inclosa en la memòria anual de l’ACMCB.

Article 29è.

Qualsevol proposta de modificació d’estatuts i formació de Seccions,  han d’ésser aprovades per la Junta de Govern de l’ACMCB Per modificar els estatuts,  caldrà que la Junta Directiva convoqui Assemblea General Extraordinària de Socis,  incloent aquest punt en l’ordre del dia,  i deixant a disposició dels socis des d’aquell moment el text complet dels articles que es proposa modificar.  Serà necessària l’aprovació per una majoria de dos terços dels socis presents a l’Assemblea General.

Els socis

Article 30è.

El nombre de socis és il•limitat.

Article 31è. Podrà ser soci numerari de la Societat,  qualsevol persona que reuneixi els requisits següents:

 1. Ser llicenciat en Medicina i Cirurgia i posseir títol oficial d’especialista en Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica,  registrat al Col·legi,  com soci associat,  els MIR’s de l’especialitat,  que ho sol•licitin i siguin admesos.
 2. Ser membre de l’ACMCB com a soci numerari.
 3. Ser aprovat per la Junta Directiva de la Societat.

Article 32è.

Els socis tenen aquests drets:

1)  Assistir amb veu i vot a les Assemblees Generals.  Cada soci té un vot.

2)  Ser electors i elegibles per formar part dels òrgans de la Societat.

3)  Gaudir dels serveis que presti la Societat.

4)  Assistir a tots els actes que celebri la Societat.

5)  Ser informats de la marxa de la Societat,  de la identitat dels altres membres de la Societat, de l’estat de comptes i,  amb anterioritat a la convocatòria,  dels assumptes que s’hagi previst tractar en les assemblees verbalment. Durant l’assemblea els membres de l’òrgan de govern han de proporcionar la informació sol•licitada.

6)  Posseir un exemplar dels estatuts vigents i del reglament de règim intern.

7)  Consultar els llibres de la Societat.

8)  Ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.

9)  Procediment sancionador.  La Junta Directiva comunicarà al soci l’obertura d’un expedient sancionador,  indicant les causes que el motiven,  que sempre hauran de basar-se en l’incompliment dels deures com a associat.  La Junta Directiva escoltarà prèviament al soci,  i decidirà motivadament si escau la imposició d’alguna sanció.  La seva decisió podrà ser recorreguda davant de l’Assemblea General de la Junta Directiva.

10)  Tots els altres drets que aquests Estatuts i la llei concedeixin.

Article 33è.

Serà obligació dels socis:

1)  Observar els Estatuts i reglaments de règim interior,  i acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de la Societat.

2)  Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament en el seu assoliment.  Col•laborar en les sessions científiques i en general,  en totes les activitats desenvolupades per la Societat.

3)  Contribuir al sosteniment de les despeses de la Societat, amb el pagament de les aportacions econòmiques previstes als estatuts i aprovades d’acord amb ells.

4)  Complir amb la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

Article 34è.

Es causarà baixa de la Societat:

 1. Per renúncia voluntària comunicada per escrit en carta dirigida al President de la Junta Directiva.
 2. Per impagament de les aportacions corresponents, prèvia comunicació per escrit al domicili que el soci hagi designat.
 3. Per acord de l’Assemblea General, quan el soci hagi incomplert greument les seves obligacions com a membre de l’entitat.  En aquest cas,  s’obrirà un expedient que estarà a càrrec d’un Instructor,  nomenat per la Junta Directiva.  S’informarà el soci dels fets que motiven l’expedient. Posteriorment,  l’interessat podrà presentar les al•legacions que estimi convenients en el seu descàrrec.  A la vista d’elles,  la Junta Directiva decidirà si escau sanció i quina és la seva gradació,  de forma escrita i motivada.  La votació de la Junta Directiva serà secreta i per a la validesa de l’acord s’exigirà un quòrum d’assistència de dos terços dels seus membres. La separació definitiva com a soci,  si escau,  haurà de ser aprovada davant la General de Socis.

Activitats

Article 35è.

Les matèries a tractar en les sessions científiques de la formació mèdica continuada i el seu desenvolupament seran determinades per la Junta Directiva que tindrà la facultat de sol•licitar la col•laboració de les persones que cregui més adients.

Article 36è.

La convocatòria de les sessions científiques amb l’enunciat dels temes a tractar,  es comunicarà per correu electrònic a tots els socis amb la suficient antelació.

Article 37è.

La Junta Directiva podrà convocar actes i reunions científiques extraordinàries si així ho creu convenient pel bon prestigi i desenvolupament de la Societat.

Article 38è. Les activitats i/o relacions que estableixi la Societat amb altres entitats o societats científiques s’hauran de comunicar a ta Junta de Govern de l’ACMCB,  no podent estar en contradicció amb els seus Estatuts.

Article 39è.

 1. La Societat no té un patrimoni inicial.
 2. La Societat gaudeix de la seu,  les instal•lacions i els serveis administratius i generals de l’ACMCB.

Article 40è.

Els recursos econòmics per al desenvolupament de la seva activitat es preveu que seran:

 1. Les aportacions dels socis.
 2. Les subvencions dels Organismes oficials i d’altres
 3. Les ajudes d’altres persones o institucions.

Si els recursos econòmics de la societat ho permeten, es convocarà la Beca Gabarró per projectes de formació.

Dissolució

Article 41è.

La Societat es podrà dissoldre per alguna de les següents causes:

1)  Per una resolució judicial ferma.

2)  Per un acord de l’Assemblea General convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.  Per tenir validesa haurà de ser adoptada almenys per dos terços dels membres.  Això no obstant,  l’Assemblea no podrà acordar la dissolució mentre un mínim de la quarta part dels socis numeraris s’hi oposi,  estigui disposat a continuar la seva vida i es comprometi per escrit a sostenir-la econòmicament.

3)  Per la impossibilitat de realitzar el fi pel qual va ser constituïda la Societat.

Article 42è.

En cas de dissolució de la societat,  actuarà de comissió liquidadora l’última Junta Directiva en exercici,  la qual,  una vegada hagi realitzat els drets i les obligacions pendents,  posarà el romanent del patrimoni social a disposició de l’ACMCB.

Article 43è. En tot allò que no estigui contemplat expressament per aquests Estatuts,  seran d’aplicació els Estatuts de l’Acadèmia.

Diligència final

Fem constar que els presents estatuts contenen les modificacions aprovades a l’Assemblea General Extraordinària de data 17 d’octubre de 2016.