!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

política de privadesa

Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica, d’ara endavant “la SOCIETAT”, és l’entitat titular del Website www.sccpre.org (d’ara endavant el “Lloc Web”), amb domicili social en Carrer Major de Can Caralleu 1-7 08017 Barcelona; amb CIF número G-61421418 està inscrita en el Registre Mercantil de BARCELONA.

La SOCIETAT li garanteix la protecció de totes les dades de caràcter personal que proporcioni l’Usuari en el “Lloc web” i, en compliment d’allò que es disposa en la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informa que:

a) Totes les dades de caràcter personal facilitades a la SOCIETAT seran tractats per aquesta d’acord amb la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal i quedaran incorporats en el tractament USUARIS DE LA PÀGINA WEB, creat i mantingut sota la responsabilitat de la SOCIETAT, el qual ha estat degudament registrat en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

b) Les dades són recaptades amb les següents finalitats: Assegurar la correcta gestió dels serveis o productes sol·licitats, i gestió, estudi i resolució de consultes.

c) En la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal s’han adoptat les mesures de seguretat adequades per evitar la pèrdua, l’accés no autoritzat o la manipulació d’aquests.

d) La SOCIETAT es compromet a protegir la informació confidencial a la qual tingui accés. La SOCIETAT no emprarà en cap cas les dades de caràcter personal que vostè posi a la seva disposició per prestar serveis a tercers diferents dels referits a l’apartat b) del present document o, si escau, per aconseguir una utilitat pròpia.

e) L’Usuari certifica que és major de 14 anys i que per tant posseeix la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal i tot això, de conformitat amb l’establert a la present Política de Privadesa.

f) L’Usuari pot, en tot moment, exercitar els drets d’accés, supressió (dret a l’oblit), limitació de tractament, oposició, portabilitat, dret a no ser objecte de decisions individualitzades, així com el de revocació del consentiment per a qualsevol de les finalitats abans assenyalades, enviant a la SOCIETAT una carta degudament signada a la nostra adreça postal, a dalt indicada, on constin clarament les dades de contacte, que haurà d’acompanyar-se d’una fotocòpia del seu DNI/NIF o document que acrediti la seva identitat.

g) L’Usuari autoritza al tractament automatitzat de les dades personals subministrades en els termes indicats. Per a això premi el botó “ENVIAR” que es troba després del formulari de recollida de dades.